موعظه حضرت سعدی علیه‌الرحمة

به راه راست توانی رسید در مقصود
تو راست باش که هر دولتی که هست توراست
تو چوب راست بر آتش دریغ می داری
کجا به آتش دوزخ برند مردم راست