سخن روز
نبوغ چیزی نیست جز استعدادی خوب برای صبر
تبلیغات

درباره من

صلاح و توبه و تقوا ز ما مجو!