سخن روز
دل سپرده ام من به روی تو - در دل من است آرزوی تو / بخت آینه باشدم اگر - می نشاندم رو به روی تو ... - ذکایی
تبلیغات

گالری